ระบบปรับอากาศ (Air Conditioning)

หลักการทำงานของระบบปรับอากาศแต่ละประเภทจะแตกต่างกันตามลักษณะการออกแบบ การติดตั้งและใช้งาน แต่ทกระบบโดยส่วนใหญ่จะใช้วัฏจักรการทำความเย็นแบบวงจรอัดไอโดยมีสารทำความเย็น เช่น R22 หรือ R134a และอื่น ๆ เป็นสารที่กำหน้าที่ดูดและคายความรอนจากสารตัวกลางอัน ได้แก่ อากาศหรือน้ำให้ได้อุณหภูมิตามต้องการ เมื่อสารตัวกลางได้รับความเย็นจะถูกส่งไปยังอุปกรณ์ แลกเปลี่ยนความร้อน (ในกรณีที่สารตัวกลางเป็นน้ำ) หรืออากาศเย็นไปยังพื้นที่ปรับอากาศโดยตรง (ใน กรณีที่สารตัวกลางเป็นอากาศ) ส่วนความร้อนที่เกิดขึ้นจะถูกส่งไประบายออกที่ชุดระบายความร้อนซึ่ง อาจจะเป็นการระบายความร้อนด้วยอากาศหรือระบายความร้อนด้วยน้ำขึ้นอยู่กับระบบที่เลือกใช้งาน
1.1 ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type)
1.2 ระบบปรับอากาศแบบแพคเกจ (Package)
1.3 ระบบปรับอากาศแบบใช้เครื่องทำความเย็น (Chiller)

หากคุณต้องการโซลูชันอุตสาหกรรมใดๆ... เราพร้อมให้บริการสำหรับคุณ

ติดต่อเรา
Call Now ButtonCall Now 02 150 1085